Regulamin wolontariusza 23 Finału WOŚP

Osoby, które chcą działać na rzecz WOŚP jako wolontariusze, powinny zapoznać się z poniższym regulaminem:

Regulamin Wolontariusza 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. W Finale w charakterze Wolontariusza bierze udział każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 23. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 23. Finałem WOŚP, który odbędzie się 11 stycznia 2015 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail poprzez który można się z nią kontaktować, a także złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach wewnętrznych-statystycznych (w przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny).

3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 23. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.

4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.

6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia, której dane zostały wcześniej zgłoszone Fundacji WOŚP na ankiecie wolontariusza.

7. Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.

8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.

9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę w ciągu 24 godzin od zakończenia zbiórki, w miejscu i według zasad określonych przez Sztab, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.

11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.

12. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym sztabie.

13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.

15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.